ستونی

کاسه نمد جازن ته میل لنگ
کاسه نمد جازن ته میل لنگ
کاسه نمد جازن ته میل لنگ

کروسلی